Nymark IL

Klubbhåndbok

Klubbhåndbok

1. Innledning
2. Organisasjonsdata 
3. Klubbens visjon
4. Klubbens hovedmål og delmål
5. Klubbens verdier
6. Klubbens lov
7. Klubbens organisasjon og ledelse
8. Økonomi 
9. Sportslig aktivitet 
10. Rekrutteringsplan 
11. Utdanning og kompetanse 
12. Informasjon / kommunikasjon 
13. Avvikling av hjemmekamper og andre arrangement 
14. Daglig drift og rutiner i klubben 
iii) Informasjon om forsikring for alle medlemmer i klubben - fotballforsikring 
iv) Informasjon om rutiner for politiattester i Nymark IL - politiattester 

1. INNLEDNING
Klubbhåndboken er ment å være et hjelpemiddel for alle som ønsker å få innsikt i og oversikt over
sentrale forhold i Nymark IL. Hovedstyret har ansvar for klubbhåndboken med tilhørende dokumenter
og at denne holdes à jour. Klubbhåndboken gir en samlet oversikt over klubbens overordnede
rammebetingelser, krav og retningslinjer for drift av klubben samt for den sportslige aktiviteten.
Klubbhåndboken skal til enhver tid være tilgjengelig på klubbens nettside

2. ORGANISASJONSDATA
Klubbens organisasjonsdata er følgende:

Nymark idrettslag
Stiftet 21.april 1921
Postboks 13, 5821 Bergen
post@nymarkil.no
www.nymarkil.no
Organisasjonsnummer; 983647790

3. KLUBBENS VISJON
Klubbens visjon er «Gode opplevelser».

4. KLUBBENS HOVEDMÅL OG DELMÅL
Klubben skal være en attraktiv og positiv bidragsyter som skal være synlig i nærmiljøet.

Delmål:
- Anlegg – klubbhus (lokaler) og gode treningsfasiliteter
- Økonomi – økonomi til å kunne gjennomføre ønsket aktivitet
- Organisasjon – fylle alle roller med nødvendig kompetanse
- Aktivitet – tilpasset sportslig aktivitet for alle

5. KLUBBENS VERDIER
Nymark IL sine verdier er:
Stolthet: Vi skal være stolt av klubben vår
Utvikling:  Vi skal tilrettelegge for sportslig og sosial mestring
Inkludering: Vi skal være klubben for alle
Trivsel: Det skal være trygt og godt å være i Nymark IL

6. KLUBBENS LOV
Nymark IL sin lov er godkjent av Hordaland Idrettskrets og vedtatt på årsmøte senest i februar 2016. Loven er basert på Norges Idrettsforbund sin lovnorm.

Lov for Nymark IL

7. KLUBBENS ORGANISASJON OG LEDELSE
7.1: Nymark IL er et fleridrettslag og er organisert i henhold til følgende organisasjonskart.

Organisasjonsplanen blir årlig formelt vedtatt på årsmøte i klubben. Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet. Dette følger av
klubbens lov §13. For øvrig finnes mer informasjon om årsmøtet i klubbens lov.
Hovedstyret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Det er opprettet syv undergrupper og to
faste utvalg som alle er underlagt Hovedstyret. Undergruppene skal ha egne gruppestyrer og alle
undergruppene har selvstendig økonomi. Undergruppene er ansvarlig for å organisere den aktiviteten og
de lagene som fremkommer av Organisasjonsplanen.
Organisasjonsplan Nymark IL

7.2: Det er opprettet arbeidsinstrukser for Hovedstyret, Gruppestyrer og alle de mest sentrale funksjonene i
Nymark IL. Arbeidsinstruksene gjelder for klubbens aktivitet.
Arbeidsinstrukser og arbeidsfordeling i Nymark IL 

8.  ØKONOMI
Det er opprettet retningslinjer og krav relatert til økonomisk styring i Nymark IL. God og sunn økonomi er
en forutsetning for at klubben skal nå sine mål. Retningslinjene gjelder for all aktivitet i regi av Nymark IL
og for alle som er involvert. Klubbens regnskaper føres av eksternt regnskapsbyrå. Dette bidrar til at
regnskapene tilfredsstiller alle gjeldende krav. Klubbens budsjetter vedtas årlig av årsmøtet.
Økonomisk styring i Nymark IL

9. SPORTSLIG AKTIVITET
Nymark IL har utarbeidet en egen sportsplan for fotballaktiviteten i klubben. Sportsplanen er godkjent av
Hovedstyret og er basert på klubbens mål og verdier. Sportslig utvalg er hovedansvarlig for å følge opp at
planen etterleves. Sportslig utvalg er også ansvarlig for å iverksette endringsprosesser i samarbeid med
hovedstyret, undergruppene og andre ressurspersoner tilknyttet klubben.
Sportsplan fotball Nymark IL

10. REKRUTTERINGSPLAN
Nymark IL rekrutterer hovedsakelig fra Fridalen skole og Kronstad skole på barnetrinnet, samt Gimle
oppveksttun på ungdomstrinnet.
Rekrutteringsplan Nymark IL

11. UTDANNING OG KOMPETANSE
Nymark IL ønsker å være en utviklingsklubb med høy kompetanse og godt kvalifiserte trenere og ledere.
Klubben har som mål å være en utviklingsarena for utøvere, trenere, lagledere, tillitsvalgte og dommere.
Minimumsnivå med hensyn til formell trener og lederkompetanse er de kravene som følger av
kvalitetsklubb nivå 1. Klubben vil tilrettelegge for at nødvendige kurs blir avholdt i egen regi eller via krets
eller forbund. Alle påmeldinger til kurs skal gå via klubben og klubben dekker som hovedregel alle kursutgifter.

12. INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON
Klubben skal ha en god, klar og lettfattelig kommunikasjon med omgivelsene. Nymark IL vil benytte nettsiden
som den viktigste informasjonskanalen for klubbens medlemmer. Nymark IL har også en offisiell facebookside
og instagramkonto. I tillegg er det mange av klubbens lag og grupper som har egne facebooksider.
Nymark IL har mange faste møtearenaer:
- Møter i styrer og utvalg
- Spillermøter
- Foreldrekontaktmøte
- Trenerfora
- Dommerfora

13. AVVIKLING AV HJEMMEKAMPER OG ANDRE ARRANGEMENT
Nymark IL har årlig en del faste arrangement:
- Fotballskole – årlig i august
- Nymarksdagen – årlig i september
- Fargerik fotball – årlig i august
- Fana Milen (i samarbeid med Fana IL) – årlig i september
- Sykkelritt – april / august
- Hjemmekamper fotball (alle kamper i barne- og ungdomsfotballen skal avvikles i henhold til NFF`s
retningslinjer og krav inklusiv kampvert og Fair Play-møte.
Kampvertordningeni Nymark IL

14. DAGLIG DRIFT OG RUTINER I KLUBBEN
Hovedstyret er hovedansvarlig for den daglige driften av klubben.
Undergruppene er ansvarlig for den daglige driften av de respektive gruppene.
Klubben kan nås via post@nymarkil.no, eller kontaktpersoner for hovedstyret og gruppestyrer 

i) Rutiner for bruk av garderobebygg/anlegg/bane
Nymark IL har sin fotball aktivitet på Nymarksanlegget like ved Brann Stadion. Nymarksanlegget er eid
av Bergen kommune. Nymark IL disponerer den store banen som ligger nærmest garderobebygget
med unntak for kampdager i sesongen. De eldste lagene (9-er og 11-er) trener på den store banen og
de yngste lagene (5-er og 7-er) trener på småbanene. Klubben disponerer videre et møterom i kjelleren
på garderobebygget. Dersom du ønsker å benytte møterommet, kan du reservere det her eller kontakt
klubben. Klubben benytter for øvrig møtelokaler i Idrettens Hus samt Nymark Grendahus etter behov. I
tillegg har klubben tilgang til ulike lagerrom i garderobebygget hvor det oppbevares diverse utstyr som
klubbens medlemmer benytter i forbindelse med trening og kamp. Nøkler til garderobebygget/anlegget
tildeles av Bergen kommune. Treningstid på anlegget tildeles av Hordaland Fotballkrets to ganger årlig,
normalt i desember og rett før påske. Klubben fordeler deretter tildelt tid mellom klubbens ulike lag.

ii) Informasjon om medlemskontingent - se her
iii) Informasjon om forsikring for alle medlemmer i klubben - se her
iv) Informasjon om rutiner for politiattester i Nymark IL - se her

Nymark IL
Postadresse: Postboks 13, 5821 Bergen
Besøksadresse: Fredrik Stangsvei 14
post@nymarkil.no

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift