Nymark IL

Politiattest

Politiattest

Innhenting av politiattester i Nymark IL

Nedenfor er klubbens rutiner for politiattester i henhold til lovbasert vedtak i NIF.

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008
at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn.

Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer
et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009. Det ble gjort endringer i ordningen fra 1. juli 2014.

I Nymark IL omfatter kravet om politiattest følgende funksjoner, men er ikke begrenset til;

- alle trenere og lagledere eller andre som er engasjert av klubben og som har ansvar for mindreårige (under 18 år)

- alle tillitsvalgte/oppnevnte i klubben som også er trener og/eller lagleder for mindreårige (under 18 år)

- reiseledere og andre deltakere på turneringer for mindreårige (under 18 år)

For de som allerede har vist politiattest og skal fortsette med tilsvarende oppgaver i klubben fremover er attestene gyldige
så lenge tilsvarende oppgave utføres. Utførelse av nye oppgaver i klubben, medfører krav om ny politiattest.

I Nymark IL skal dette håndteres på følgende måte:

Gruppestyrene skal til enhver tid ha oversikt over alle personer som innehar funksjoner som nevnt ovenfor
og som er engasjert av vedkommende gruppestyre på fast eller ad hoc basis (typisk turer/turneringer) og som vil være omfattet av ordningen.

Gruppestyret skal i samråd med ansvarlig for politiattester i klubben fortløpende sørge for at alle funksjoner som skal innhente politiattest
foreviser denne så raskt som mulig etter etablert engasjement eller innen avvikling av cup eller lignende som krever politiattest.

Klubbens politiattest ansvarlig er:

Ove Brunborg   
e-post: ove.brunborg@gmail.com
telefon:918 10 669

Politiattestansvarlig har taushetsplikt i forhold til de opplysninger vedkommende får kjennskap til.

Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting av politiattest;

1: Klubben v/gruppestyret skal bekrefte behovet for politiattest på skjema som finnes via følgende link;  https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/3e5d6176b48841688661e3eef096fbd6/bekreftelseformalbm.pdf (mal for bekreftelse av formål) og levere dette i elektronisk form til den som gruppestyret har engasjert og som trenger politiattest.

2.: Den som skal ha politiattest søker selv til politiet elektronisk og vedlegger bekreftelsen som er mottatt fra idrettslaget,
les mer om hvordan dette gjøres via følgende link https://www.politi.no/tjenester/politiattest

2: Politiet sender attesten til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.

3: Den søknaden gjelder for, skal deretter framvise sin politiattest til klubbens Politiattest ansvarlig etter avtale. 

Personer som ikke har fremvist politiattest innen rimelig tid etter at denne er mottatt i retur fra politiet eller har fremvist politiattest
med merknader, kan ikke engasjeres eller beholde sitt engasjement til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold
overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming i klubben.

Har du spørsmål, vennligst ta kontakt med ansvarlig for politiattester eller via post@nymarkil.no

Du kan lese mer om ordningen på https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/kravet-om-politiattest-slik-gjor-du-det---steg-for-steg/

Nymark IL
Postadresse: Postboks 13, 5821 Bergen
Besøksadresse: Fredrik Stangsvei 14
post@nymarkil.no

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift